Mie – Grande Evento na UQ Mobile Kintetsu Yokkaichi