Mie: MEGA campanha na UQ Mobile Kintetsu Yokkaichi