Evento especial de Ano Novo na auShop Toyokawa Minami Odori