Aichi: Campanha de cashback na auShop Toyokawa Minami Odori