Aichi: PROMO DE SMARTPHONES na auShop Toyohashi Ushikawa