(Shizuoka) Primeiro Evento para Estrangeiros na auShop Hamamatsu Tomitsuka!!