SHIZUOKA: PROMO DE SMARTPHONES na auShop Fuji Eki Minami